Usługi biura rachunkowego FK-Biuro

Współpraca z klientami biura opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,  gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

Biuro świadczy usługi w zakresie:

Oferuję możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów!!!

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US,

 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów  dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań. 

Prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),

 • naliczanie czynszów i funduszu remontowego,
 • rozliczanie tzw. mediów (woda, co),
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych  oraz  przekazywanie ich do US,
 • zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonywanie zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych,,
 • ustalanie wysokości  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracje podatkowe,
 • przygotowywanie dowodów wpłat  lub przelewów na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej :

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie  dokumentacji rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i  niepłatnych),

 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowywanie  gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.